Vi erbjuder helhetslösningar inom dokument, IT & visuell kommunikation

Hägg och Kristiansson har tre produktben – Dokument och printer, IT-lösningar och visuell kommunikation. Vi är en totalleverantör av teknik och kan fånga upp mångas önskemål. Vår vision är att bli en väldigt bra helhetsleverantör och den bästa inom vårt område.

Säkerhet i fokus

Vi fokuserar hårt på säkerheten och har en gedigen kunskap och är Certifierade på de  (brandväggar och antiviruslösningar) säkerhetsprodukter vi säljer. Digitalisering är en utmaning för alla företag just nu och är på en konstant frammarsch, men då måste det även finnas säkerhet.

Upplev fördelarna

Vi vill gärna att kunderna kommer hit och kikar på produkterna så de får se själva och vi kan vägleda dem till att få exakt det de vill ha. Unikt för Hägg & Kristiansson har blivit den gedigna kunskapen och erfarenheten som vi införskaffat sig under alla år tillsammans med den kundnära kontakten

Personlig support

Målet är att alltid vara tillgängliga och vara måna om kundvården. Därför jobbar vi med utbildningar på våra produkter och har samtidigt en helpdesk med funktioner som är väldigt uppskattad. Snabb återkoppling och bra, professionell service ingår i våra värdeord som är ”professionella och ärliga”.

Verksamhetspolicy

Värdeord : Team , Professionella , Ärliga

Vi står för engagemang, kunskap, erfarenhet och vill alltid skapa hållbara lösningar som höjer våra kunders värde. Vårt arbete påverkar människors vardag, vilket gör att att vi måste vara lyhörda för behov och önskningar, och sedan förverkliga dem.

Högsta ledningen är ansvarig för vår verksamhetspolicy

 • Våra grundprinciper

  • Vi ser framtiden som en möjlighet där vi hela tiden blir ett bättre företag och utvecklar våra erbjudanden, våra arbetssätt och oss själva.
  • Våra principer och regler ska vara en grund för allt det vi gör och lagstiftningen är alltid ett minimikrav.
  • Våra medarbetare är vår största tillgång och hos oss ska du som medarbetare ha ett utvecklande och trivsamt arbetet.
  • Vårt engagemang är det som skapar en bra verksamhet och arbetsplats.
  • Utmana alltid: dig, oss och andra till bättre lösningar.
 • Kvalitet

  • Vi ska vara lyhörda för vad våra kunder behöver och med våra lösningar se till att de når sina mål.
  • Vi ska arbeta kontinuerligt med att förbättra våra arbetssätt och processer, så att våra kunders förväntningar och krav tillfredställs.
  • Vi ska löpande ha en aktiv och öppen dialog med våra intressenter i förbättrande och förebyggande syfte.
 • Miljö

  • Vi ska arbeta aktivt med att förbättra vår miljöprestanda kopplat till våra produkter och tjänster.
  • Vi tar ansvar för våra betydande miljöaspekter och jobbar aktivt med att minska klimatutsläppen från vår verksamhet.
  • Vi ska alltid sträva efter att välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt för att förebygga risker för föroreningar och incidenter.
  • Vi ska alltid erbjuda ett alternativ som är bättre för miljön ( även om det är merkostnad)
 • Arbetsmiljö

  • Vi ska via vårt åtagande & handlingsplaner leva upp till minst miniminivå lagkrav för att skapa en säker &hälsosam arbetsplats.
  • Vår arbetsmiljö ska präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet och vi skall tillsammans verka för en stimulerande arbetsmiljö.
  • Våra värderingar, omtanke, respekt och öppenhet ska utgöra grunden i vårt personalarbete samt skapa en säker och attraktiv arbetsplats

   

  • För att uppnå en sund, trivsam och utvecklande arbetsmiljö ska verksamheten bedrivas i samverkan med arbetstagare och deras representanter, så att den stödjer medarbetarnas utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall.
  • Faror och risker identifieras löpande och minskas eller elimineras om möjligt genom förebyggande åtgärder.
  • Arbetsmiljömål sätts med inriktning på löpande kontroller och samråd, samt uppnås genom att arbeta med ständiga förbättringar.